31.10.2019

KDE Plasma'da uygulamalar için açılışta başlama seçenekleri

KDE5 Plasma'da bir uygulamam bilgisayar her açıldığında otomatik başlıyordu. Sistem Ayarları>Başlatma ve Kapatma kısmında ya da ~/.config/autostart klasörünün altında bir giriş bulamadığım için bu uygulamanın nasıl her seferinde tekrar başladığını merak ettim. Biraz araştırdığımda şu linkte buldum ki bu arkadaş için otomatik başlamayı mümkün kılan şey, /usr/share/applications klasörü altında yaratılmış olan .desktop uzantılı bir dosyaymış. Bunu da buraya not etmiş olmak istedim.

Başka bir  autostart konumu da /etc/xdg/autostart (dnfdragora-updater buradan çalışıyor).

Şu adreste verildiğine göre tüm otomatik başlangıç konumlarının bir listesi şöyle olabilir:

~/.kde/Autostart
~/.kde/share/autostart
~/.config/autostart
~/.local/share/autostart
/etc/xdg/autostart
/usr/share/autostart

22.10.2019

Yeni WSUS sunucuya bağlanı sorunu

Mevcut WSUS sunucumuzu kaldırıp yerine yeni bir WSUS sunucu kurduk. Windows Workstation bilgisayarımda RSAT yüklüydü. Ama WSUS Administration Console'u açınca hata verip çıkıyordu. Sebebi eski WSUS sunucuyu bulamaması, yeni WSUS sunucunun da adını bilmemesi. Acaba benim bilgisayarımdaki WSUS MMC snap-in'ini nasıl sıfırlayabilirim diye düşünürken şu adreste verilen çözüm işime yaradı.
%appdata%\Microsoft\MMC
klasörünün altındaki wsus dosyasını silip Administration Console'u yeniden başlatınca bana tekrar yeni sunucunun adını sordu, girdim ve herşey normale döndü.

Windows komut satırı işleri

Linux'taki chown komutunun Windows'daki eşdeğeri takeown.exe. Bu araç ile komut satırından bir dosya veya klasörün, alt klasör ve dosyalarıyla birlikte sahipliğini alabiliriz. Örnek kullanım:
takeown /F <hedef> /r /d e
Burada:
/F <hedef> ile sahipliği alınacak dosya veya klasör olmalı.
/r hedefin bir klasör olması durumunda recursive olarak alt öğelerin de sahipliğinin alınması için
/d bir alt klasörde listeleme izni olmaması durumunda devam etmek için Y (veya Türkçe sistemlerde E), bu işlemi atlamak için N (veya Türkçe sistemlerde H)
Burada büyük küçük harf hassasiyeti yok, H ve h aynı.

Bir klasörü altındaki tüm öğelerle silmek için
del /f /q /s <hedef>

Buradaki
/f ile salt okunur dosyaları silmeye zorla
/q ile sessiz çalış, her silme işlemi için onay isteme!
/s altklasörleri de (subfolders) sil

Bir başka yöntem

 rmdir /s /q <hedef>

2023-09-13 Ek: Nokta ile biten bir dosyayı normal yöntemlerle silmek mümkün olmayabiliyor. Örneğin 

D:\Klasor\dosya1. 

gibi bir dosyamız varsa silmek için şu yol önerilmiş:

del "\\?\D:\Klasor\dosya1."

17.10.2019

Word'de Regular Expression ile bul ve değiştir

Varsayalım ki bir belgemiz var ve bu belgenin içinde tarihler 2019-10-17 şeklinde yazılmış. Biz bu belge içinde geçen bütün bu tarihleri 17.10.2019 şekline dönüştürmek istiyoruz. Bunlar çok sayıda olduğu için elle yapmadan, otomatik olarak yapmak istiyoruz. Bunun için Ctrl+H ile Word'ün bul ve değiştir diyaloğunu açmalı, özel karakterler (Use Wildcards) işaret kutusunu (checkbox) işaretlemeliyiz.

Bulunacak kelime kutusuna şu şekilde bir giriş yapmalıyız:
[0-9]{4}\-[0-9]{2}\-[0-9]{2}
Burada kırmızı ile yazılan ilk bölüm, 4 haneli bir sayıyı (yıl), mavi ve yeşil ile yazılan ikinci ve üçüncü bölümler de iki haneli sayıları (sırasıyla ay ve gün) bulmak için. Amacımız ayın gününü başa, yılı sona getirmek olduğu için bulunan bu tarih alanlarını bölümlere ayırmamız gerek. Bu amaçla parantezleri kullanacağız. Her parantez içi, 1'den başlayarak artan sayılarla ilişkilendirilecek. Bunun sonucunda aşağıdaki gibi ilk bulunan 4 haneli yılı gösteren sayı 1 sayısıyla, ikinci bulunan iki haneli ayı gösteren sayı 2 sayısıyla, ve sondaki ayın gününü gösteren iki haneli sayı da 3 sayısıyla ilişkilendirildi.
([0-9]{4})\-([0-9]{2})\-([0-9]{2})
 --------    --------    --------
     \1         \2          \3
Ve nihayetinde değiştirme kutusuna da şunları yazmamız gerekecek:

\3.\2.\1
Bu şekilde 3. sırada bulunan ayın gününü ilk başa, ayı ortaya ve 1. sırada bulunan yılı en sona yazıp, bunları noktalarla ayırmayı seçmiş oluyoruz.

8.10.2019

Powershell komut satırını özelleştirme

Her kabuk (shell) penceresinde olduğu gibi Powershell'de de uzunca satır çıktı üreten komutlar sonrasında komutların yazıldığı satırlar ile çıktılar birbirine karışabilir. Bunu önlemenin basit bir yolu komut satırlarını renklendirmek olabilir. Örnek olarak bu çalışmanın yapılmadığı bir Powershell penceresinde çıktı şu şekilde olur:


Ve uygun düzenlemeler sonrasında şu şekilde:


Satır genişliğindeki değişme, bu düzenlemeler sonucunda değil, bu kısmı göz ardı edelim. Odaklanmamız gereken Get-ChildItem ile başlayan satırdaki renklenme. Bunu sağlamak için öncelikle profile.ps1 dosya şu şekilde bir prompt fonksiyonu ekledim:

function Prompt
{
    $promptString = "PS " + (Get-Date -Format t) + " " + $(Get-Location) + ">"
    Write-Host $promptString -NoNewline -ForegroundColor Cyan
    return " "

}

Bunun sonucunda PS kısaltmasından hemen sonra saat ve dakikayı içeren saat bilgisi, ve dosya sistemindeki mevcut konumumu gösteren klasör yolunu renkli olarak aldım. Profile.ps1 dosyasının konumu da Belgelerim klasörümün içinde WindowsPowershell klasörünün içinde olmalıdır. Belgelerim klasörümün konumunu öğrenmek için
PS> [environment]::getfolderpath("mydocuments")
yazabilirim.

Burada yaptığım bir renklendirme de Windows 10 ile varsayılan olarak yüklü gelen PSGallery modülü PSReadLine'ı yüklemek oldu. Bunun sonucunda cmdlet'ler ile parametrelerim farklı renkli görünmeye başladı. Ayrıca kapatılmamış bir tırnak veya parantez varsa prompt'un sonundaki '>' işaretinin de rengi kırmızıya dönüşüyor. Görsel olmayan bir büyük fark da klavye kısayollarının gelmesi. cmd.exe'de var olmayan son kelimeyi silme kısayolu olarak Ctrl+Backspace varsayılan ataması geliyor. Değiştirmek için
Set-PSReadLineKeyHandler -Chord Ctrl+w -Function BackwardDeleteWord
gibi atamalar kullanılabilir.

PSReadline modülünün bir güzelliği de pencereler kapatılsa bile silinmeyen bir komut geçmişine (history)  sahip olması. Bu komut geçmişini
Get-PSReadlineOption

cmdlet'inin çıktısındaki HistorySavePath değişkeninde bulabiliriz. İlginç olan yukarı ve aşağı ok tuşlarıyla komut geçmişinde gezinmek mümkün, ama Get-History ile bu geçmişi göremiyoruz. Eğer Get-History / Invoke-History gibi komutları kullanmayı tercih ediyorsak PSReadlineHistory modülünü yükleyerek bu iki komutun eşdeğeri olan Get-PSReadlineHistory / Invoke-PSReadlineHistory gibi komutlara sahip olabiliriz. İleride bizi bekleyen bir sorun; komut geçmişinin binlerce satırdan oluşması. Bu durumda shell penceresinin açılışı çok uzun sürebilir. Bu durumlar için geliştirilen cmdlet Optimize-PSReadlinehistory. Komut geçmişinin boyutu sınırlandırılabilir, belli bir karakterden uzun olmayan komutlar silinebilir, ya da tekrarlayan komutlardan kurtulunabilir. Komut geçmişi de 

%appdata%\Microsoft\Windows\Poweshell\PSReadLine\ConsoleHost_history.txt 

dosyasında saklanır, doğrudan müdahale etmek istenirse.

BONUS: Açılan pencerenin yönetici olarak açılıp açılmadığını başlık çubuğunda yazan Administrator kelimesinden anlayabiliriz. Ama ayrıca komut satırında da bununla ilgili bir belirteç görmek istersek bu ayrımı yapabilmek için şu yöntem kullanılabilir:

if ((whoami /all | select-string S-1-16-12288) -ne $null
{
     Write-Host "#" -ForegroundColor White -BackgroundColor DarkGreen -NoNewline
}
else
{
    Write-Host ">" -ForegroundColor Green -NoNewline
}
Bu şekilde yönetici ayrıcalıklarıyla açılan pencerenin komut satırında koyu yeşil fon üzerine beyaz bir # işareti, normal kullanıcı yetkileriyle açılanda ise yeşil bir > işareti görüntülenebilir.

Şu sayfadaki
if ((New-Object Security.Principal.WindowsPrincipal(
[Security.Principal.WindowsIdentity]::GetCurrent())).IsInRole(
[Security.Principal.WindowsBuiltInRole]::Administrator))
{
  Write-Output "Elevated."
}
else
{
  Write-Output "Not elevated."
}

örneği gibi başka alternatifler de var. Kırmızı ile yazılan if satırı bölünmeden tek satır olmalı, ya da uygun bir bölme yöntemi ile bölünebilir.

Ek 2020-07-29: Windows 8.1 üzerinde sorun yaşamadım ama aynı yapılandırma ile Windows 10 üzerinde ufak bir sorunum vardı. PSReadLine ile gelen ve komut satırında eksik bir tırnak veya parantez olması durumunda ">" işaretini kırmızı yapan özellik çalışmıyordu. Sonradan anladım ki bunu sağlamak için Prompt fonksiyonunun içine

Set-PSReadLineOption -PromptText "> "

eklenmeli.

2021-12-27 ek: Windows Terminal ve özel karakterler (glyph) desteği olan bir font, örneğin Cascaydia Nerd Font gibi, bir font yüklü olduğunu varsayarak aşağıdaki gibi bir Prompt fonksiyonu fena olmuyor.

function Prompt
{
    $clockGlyph = [char]0x23F0
    $hourglassGlyph = [char]0x23F3
    $winlogo = [char]0xE70F
    
    Write-Host "$clockGlyph"(Get-Date -Format "(dd, dddd) HH:mm") " " -ForegroundColor Red -BackgroundColor White -NoNewline
    if ((Get-History).Length -gt 0)
    {
        $LastExecutionTime = "{0:N0}" -f ((Get-History)[-1].EndExecutionTime - (Get-History)[-1].StartExecutionTime).TotalMilliSeconds
    }
    else
    {
        $LastExecutionTime = "0"
    }
    Write-Host "$hourglassGlyph $LastExecutionTime ms " -ForegroundColor Red -BackgroundColor Yellow -NoNewLine
    Write-Host (Get-Location) -ForegroundColor Cyan
    Set-PSReadLineOption -PromptText "$winlogo > "
    Write-Host "$winlogo >" -NoNewline
    # if required to diplay path in the title bar:
    # $host.ui.rawui.WindowTitle = (Get-Location)
    return " "
}
 

2023-05-18 ek: Tebdil-i terminalde ferahlık vardır;

oh-my-posh kullanmayan bir terminal yapmak istedim. İki satırlık bir prompt, uzun komutlarda ekrana sığması açısından faydalı oluyor. Solda bulunduğumuz klasörün tam yolunu yazan, sağda ise batarya durumumuzla tarih ve saati yazan, ikinci satırda ise bir önceki işlemin ne kadar sürdüğünü (ekran görüntüsünde 10ms'den az olduğu için gözükmemiş), eğer yükseltilmiş yetkilerle açılmış bir terminal penceresi ise bir pacman canavarı ile bunu belirten ve sonrasında prompt karakterlerini gösteren bir prompt fonksiyonunu şu şekilde özelleştirdim:

function Prompt
{
    $prompt_path = Get-Location
    $prompt_right = Get-Date -Format " dd, ddd | HH:mm "
    $winlogo = [char]0xE70F
    $prompt_char = [char]0x276f
    $elevated = [char]0xF79F

    $battery = gcim Win32_Battery
    $BatteryGlyph = ""

    if ($battery.Status -ne "OK") { $BatteryGlyph = [char]0xf12a }

    if ($battery.BatteryStatus -eq 1) { $BatteryGlyph += [char]0xf063 }
    elseif ($battery.BatteryStatus -eq 2) { $BatteryGlyph += [char]0xf062 }

    if ($battery.EstimatedChargeRemaining -ge 80) { $bcolor = "green"}
    elseif ($battery.EstimatedChargeRemaining -ge 50) { $bcolor = "cyan"}
    elseif ($battery.EstimatedChargeRemaining -gt 30) { $bcolor = "blue"}
    else { $bcolor = "red"}
    $prompt_battery = "[$BatteryGlyph $($battery.EstimatedChargeRemaining)] "

    # leftmost: Path
    Write-Host $prompt_path -ForegroundColor Cyan -NoNewline
    $current_Y = [Console]::CursorTop
    $console_width = [Console]::BufferWidth
    [Console]::SetCursorPosition($console_width-($prompt_battery.Length + $prompt_right.length + 1),$current_Y)

    # Rightmost: Battery + date&time
    Write-Host $prompt_battery -ForegroundColor $bcolor -NoNewline
    Write-Host $prompt_right -ForegroundColor Gray -BackgroundColor DarkMagenta

    if ((Get-History).Length -gt 0)
    {
        $LastExecutionTime = [long]((Get-History)[-1].EndExecutionTime - (Get-History)[-1].StartExecutionTime).TotalMilliSeconds
    }
    else
    {
        $LastExecutionTime = "0"
    }

    if ($LastExecutionTime -gt 3600000) {
        $LastExecutionTime = $LastExecutionTime/3600000
        $Duration = "{0:n1}" -f $LastExecutionTime
        $Duration = "($Duration hour) "
    }
    elseif ($LastExecutionTime -gt 60000) {
        $LastExecutionTime = $LastExecutionTime/60000
        $Duration = "{0:n1}" -f $LastExecutionTime
        $Duration = "($Duration min) "
    }
    elseif ($LastExecutionTime -gt 2000)
    {
        $LastExecutionTime = $LastExecutionTime/1000
        $Duration = "{0:n1}" -f $LastExecutionTime
        $Duration = "($Duration sec) "
    }
    elseif ($LastExecutionTime -gt 10) {
        $Duration = "($LastExecutionTime ms) "
    }
    else { $Duration ="" }
   
    # second line: elevation + duration + prompt
    if ((New-Object Security.Principal.WindowsPrincipal(
        [Security.Principal.WindowsIdentity]::GetCurrent())).IsInRole(
        [Security.Principal.WindowsBuiltInRole]::Administrator))
        {
            Write-Host "$elevated " -ForegroundColor White -BackgroundColor Red -NoNewline
            Write-Host "$Duration" -ForegroundColor Magenta -NoNewline
            Write-Host "$winlogo $prompt_char" -ForegroundColor White -NoNewline
        }
    else {
        Write-Host "$Duration" -ForegroundColor Magenta -NoNewline
        Write-Host "$winlogo $prompt_char" -ForegroundColor White -NoNewline
    }

    Set-PSReadLineOption -PromptText "$winlogo $prompt_char "

    # if required to diplay path in the title bar:
    $host.ui.rawui.WindowTitle = (Get-Location)
    return " "
}


---
https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/module/psreadline/?view=powershell-6