11.03.2022

Powershell'de alias aramak

Get-Alias komutunun varsayılan araması bir alias'ın hangi cmdlet'e karşılık geldiğini bulmaya yönelik. Örneğin

PS> Get-Alias sls

CommandType     Name                           Version    Source
-----------     ----                           -------    ------
Alias           sls -> Select-String

Bazen ihtiyacım tam tersi oluyor; yani select-string'in alias'ı nedir, bunu bilmek istiyorum. Ama Get-Alias'ın böyle bir araması hata ile sonuçlanıyor:

PS> Get-Alias Select-String

Get-Alias : This command cannot find a matching alias because an alias with the name 'select-string' does not exist.
At line:1 char:1

Get-Alias komutunun ne gibi bir çıktı ürettiğini görmek için Get-Member (gm) cmdlet'ini kullanarak çıktı alanlarını inceledim.

PS> Get-Alias sls | gm

HelpUri             : https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=113388
ResolvedCommandName : Select-String
DisplayName         : sls -> Select-String
ReferencedCommand   : Select-String
ResolvedCommand     : Select-String
Definition          : Select-String
Options             : None
Description         :
OutputType          : {Microsoft.PowerShell.Commands.MatchInfo, System.Boolean}
Name                : sls
CommandType         : Alias
Source              :
Version             :
Visibility          : Public
ModuleName          :
Module              :
RemotingCapability  : PowerShell
Parameters          : {[InputObject, System.Management.Automation.ParameterMetadata], [Pattern, System.Management.Automation.ParameterMetadata], [
                      Path, System.Management.Automation.ParameterMetadata], [LiteralPath, System.Management.Automation.ParameterMetadata]...}
ParameterSets       :

Yukarıdaki alanların içinde kırmızı ile belirttiğim Definition aradığım alan. Get-Alias'ın parametrelerinin içinde de böyle bir bölüm vardı. Bunu kullanarak:

PS> Get-Alias -Definition Select-String

CommandType     Name                          Version    Source
-----------     ----                          -------    ------
Alias           group -> Group-Object

sonuca ulaştım.

Dosyaların içinde geçen bir kelimeyi saymak

Sıkça olarak anahtar kelime araması yapmak için powershell Select-String'i (sls) kullanıyorum:

PS> sls anahtar_kelime D:\logs\*.log

Bu şekilde çok sayıda dosyanın içinde geçen anahtar_kelime satırı listeleniyor, powershell penceresinde satırlar akıp gidiyor. Bazı durumlarda anahtar kelimenin geçtiği satırdan çok hangi dosyada kaç kere geçtiği, veya en çok hangi dosyada geçtiği önem kazanır. Bu durumlarda Group-Object ile sayım yapıyorum:

PS> sls anahtar_kelime D:\logs\*.log | group path

Bu sonucu biraz güzelleştirmek için verileri count alanına göre sıralamak ve bir tablo şeklinde görüntülemek faydalı oluyor:

PS> sls anahtar_kelime D:\logs\*.log | group path | sort count -desc |ft * -Autosize

Her durumda powershell!

10.03.2022

Windows oturum açma geçmişi

Bir kullanıcı bir Windows bilgisayarda oturum açtığında 4624 olay kaydı oluşur. Ancak ağ üzerinden bağlanma, uzak masaüstü bağlantısı ve kilitli bilgisayarı açmak da dahil olmak üzere birçok durumda yine 4624 olayı kaydedilir. Oturum açma çeşitleri (Logon Type) olarak şu tabloya bakılabilir:


Logon Type Logon Title Description
0 System Sadece "System" hesabı için kullanılır.
2 Interactive Gerçek oturum açma olayı. RunAs de olabilir. [1]
3 Network Ağ üzerinden oturum açma. Paylaşımlara erişme, IIS (integrated auth), Powershell Remoting [1]
4 Batch Genellikle zamanlanmış görevlere aittir.
5 Service Service Control Manager tarafından başlatılan bir hizmete ait kayıt.
7 Unlock Kilitli bilgisayarın kilidinin açılmasına ait kayıt.
8 NetworkCleartext Bir kullanıcı ağ üzerinden oturum açmış, ama parola hash olarak değil, açık şekilde gönderilmiş.
9 NewCredentials Oturum açılırken üretilen token tekrar kullanıldı ama yeni oturum açma bilgileri (kullanıcı adı ve parola) belirtti. RunAs /NetOnly [1]
10 RemoteInteractive Uzak masaüstü, uzaktan yardım, terminal hizmetleri.
11 CachedInteractive Oturum açma sırasında parolayı doğrulamak için etki alanı sunucusuna (DC) danışılmadı, yerel kayıt bilgileri (cache) kullanıldı.
12 CachedRemoteInteractive RemoteInteractive ile aynı, iç izleme için denmiş (?)
13 CachedUnlock Sanıyorum kilit açarken DC'ye danışmadan yerel kayıt bilgilerinin (cache) kullanılması durumu.

Etki alanı olmayan bir bilgisayara yapılan oturum açmaları arıyorsak 2 veya 7'ye bakmalıyız. Etki alanına üye bir bilgisayar için ise 2, 11 ve 13 olabilir.

Get-WinEvent ile şu şekilde yapılan bir sorgu ile olay gövdesindeki bütün bilgileri görmek yüksek olasılıkla mümkün olmayacaktır:

PS> Get-WinEvent -Filterhashtable @{LogName="Security";Id=4624}

TimeCreated                      Id LevelDisplayName Message
-----------                      -- ---------------- -------
2022-03-10 20:49:38            4624 Bilgi            Bir hesapta başarılı bir şekilde oturum açıldı....

Bunun yerine hem oturum açma tipini hesaba katıp, hem de EventProperty nesnesi ile daha güzel bir çıktı üretmek mümkün. 4624 olayı için EventProperty üyeleri şöyle:

0 : Subject User SID
1 : Subject Username
2 : Subject Domain Name
3 : Subject Logon Id
4 : Target User SID
5 : Target Username
6 : Target Domain Name
7 : Target Logon Id
8 : Logon Type
9 : Logon Process Name
10: Authentication Package Name
11: Workstation Name
12: Logon GUID
13: Transmitted Services
14: LmPackageName
15: Keylength
16: ProcessId
17: ProcessName
18: IP Address
19: IP Port
20: Impersonation Level
21: Restricted Admin Mode
22: Target Outbound Username
23: Target Outbound Domain Name
24: Virtual Account
25: Target Linked Logon Id
26: Elevated Token

4771 Pre-Authentication failed hatasının EventProperty nesnesi içindeki 4 numaralı üye Status için şu ayrıntılar verilmiş:

StatusKerberos RFC tanımı Açıklama
0x1 Client's entry in database has expired  
0x2 Server's entry in database has expired  
0x3 Requested protocol version # not supported  
0x4 Client's key encrypted in old master key  
0x5 Server's key encrypted in old master key  
0x6 Client not found in Kerberos database Bad user name, or new computer/user account has not replicated to DC yet
0x7 Server not found in Kerberos database New computer account has not replicated yet or computer is pre-w2k
0x8 Multiple principal entries in database  
0x9 The client or server has a null key administrator should reset the password on the account
0xA Ticket not eligible for postdating  
0xB Requested start time is later than end time  
0xC KDC policy rejects request Workstation restriction
0xD KDC cannot accommodate requested option  
0xE KDC has no support for encryption type  
0xF KDC has no support for checksum type  
0x10 KDC has no support for padata type  
0x11 KDC has no support for transited type
0x12 Clients credentials have been revoked Hesap devre dışı, süresi dolmuş, kilitlenmiş veya oturum açma saatleri dışında.
0x13 Credentials for server have been revoked  
0x14 TGT has been revoked  
0x15 Client not yet valid - try again later  
0x16 Server not yet valid - try again later  
0x17 Password has expired Parolanın süresi dolmuş
0x18 Pre-authentication information was invalid Genellikle yanlış parola
0x19 Additional pre-authentication required*  
0x1F Integrity check on decrypted field failed  
0x20 Ticket expired Frequently logged by computer accounts
0x21 Ticket not yet valid  
0x21 Ticket not yet valid  
0x22 Request is a replay  
0x23 The ticket isn't for us  
0x24 Ticket and authenticator don't match  
0x25 Clock skew too great Workstation’s clock too far out of sync with the DC’s
0x26 Incorrect net address IP address change?
0x27 Protocol version mismatch  
0x28 Invalid msg type  
0x29 Message stream modified  
0x2A Message out of order  
0x2C Specified version of key is not available  
0x2D Service key not available  
0x2E Mutual authentication failed may be a memory allocation failure
0x2F Incorrect message direction  
0x30 Alternative authentication method required*  
0x31 Incorrect sequence number in message  
0x32 Inappropriate type of checksum in message  
0x3C Generic error (description in e-text)  
0x3D Field is too long for this implementation  

Bunları kullanarak daha şekilli bir çıktı için şöyle bir komut mümkün:

PS> Get-WinEvent -FilterHashtable @{LogName="Security";Id=4624} | 

Where-Object {$_.properties[8].Value -eq 2} |

Select-Object TimeCreated, Id, @{Name="Username";Expression={$_.properties[5].Value}}, @{Name="LogonProcName";Expression={$_.properties[9].Value}}, @{Name="AuthPkgName";Expression={$_.properties[10].Value}}, @{Name="IPAddress";Expression={$_.properties[18].Value}}

Bunun sonucunda çıktı şöyle olur:

TimeCreated           Id Username LogonProcName AuthPkgName IPAddress
-----------           -- -------- ------------- ----------- ---------
2022-03-10 19:53:21 4624 user1    Advapi        Negotiate   -
2022-03-10 19:53:21 4624 user2    Advapi        Negotiate   -
2022-03-10 19:53:21 4624 user2    Advapi        Negotiate   -
2022-03-10 19:53:14 4624 user4    User32        Negotiate   127.0.0.1
2022-03-10 19:53:14 4624 user5    User32        Negotiate   127.0.0.1

2023-12-09 Düzeltme: Burada 

Where-Object {$_.properties[8].Value -eq 2}

ile aslında bütün kullanıcıların yerel olduğunu varsaydım. Ama Windows 8 ve sonrasında artık kullanıcı hesapları Hotmail/Outlook gibi internet tabanlı olabildiği için bu kısıtlama onları göstermeyecektir. Ayrıca UMFD (user mode font driver) ve DWM (desktop window manager) hesaplarını da listelemek kafa karıştırabilir. Bunun için belki Where koşulu Authentication Package Name'e göre (Properties[9]) yapılabilir (alan sonunda bir boşluk karakteri var, bu sebeple -like işleci kullandım):

Where-Object {$_.properties[9].Value -like "User32*"}

Oturum kapatma olayı 4634, oturum açma hatası (yanlış parola/kullanıcı adı) 4625 olayları ile sorgulanabilir. Oturum kapatma için EventProperties nesnesinde 5 alan vardır. 4625'te ise 4624'tekine benzer sayı ve nitelikte alanlar vardır.

---

[1] https://medium.com/@pentesttas/windows-events-sysmon-visualization-using-neo4j-part-2-d4c2fd3c9413